ანალიტიკური დოკუმენტები

ირაკლი ოქრუაშვილის საქმე - სამართლებრივი ანალიზი, 2020
შენიშვნები და წინადადებები „სასოფლო- სამეურნეო დანიშნულების მიწის საკუთრების შესახებ“
შენიშვნები და მოსაზრებები „შეკრებებისა და მანიფესტაციების შესახებ“ კანონში განსახორციელებელ ცვლილებებზე
მოსაზრება კონსტიტუციის გადასინჯვის კანონპროექტზე
„საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს შესახებ“ და „საკონსტიტუციო სამართალწარმოების შესახებ“ კანონებში შესატანი ცვლილებების შესახებ
შენიშვნები და რეკომენდაციები სისხლის სამართლის კოდექსში განსახორციელებელ ცვლილებებთან დაკავშირებით