ანგარიშები

ანგარიში ადამიანის უფლებათა სამოქმედო გეგმის I თავის შესრულების შესახებ
სამართალწარმოება თანასწორობისათვის
ანგარიში ადამიანის უფლებათა სამოქმედო გეგმის I და II თავების შესრულებასთან დაკავშირებით
მონიტორინგის ანგარიში 2016-2017
უმცირესობათა უფლებების გაუმჯობესება სტრატეგიული სამართალწარმოების გზით
ანგარიში საქართველოში ადამიანის უფლებების მდგომარეობის თაობაზე, 2015 წელი