კვლევა

უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეობის კანდიდატთა შესახებ ინფორმაციის მოძიება
გამოხატვის თავისუფლება, 2020
უფლებადამცველთა სამართლებრივი მდგომარეობა საქართველოში, 2020
დემოკრატია და ადამიანის უფლებები, 2020
მოსამართლეთა წინასაარჩევნო მიგრაცია
რელიგიის თავისუფლების ფარგლები პანდემიის დროს