კვლევა

სახელმძღვანელო დოკუმენტი
უცხოელ სტუდენტთა უფლებრივი მდგომარეობა საქართველოში, 2019
სასამართლო სისტემის რეფორმირება
სიძულვილის ენა საჯარო სამსახურში
დისკრიმინაციასთან ბრძოლის ეროვნული მექანიზმი
სიძულვილის ენის აღმოფხვრა პოლიტიკურ დისკურსში