კვლევა

შეკრებისა და მანიფესტაციის თავისუფლება - გზამკვლევი, 2018
დისკრიმინაციის წინააღმდეგ ბრძოლის ეროვნული მექანიზმი
სიძულვილის ენის გამოყენება, 2014-2016 წლები
სიძულვილის ენა
პირადი და ოჯახური ცხოვრების ხელშეუხებლობის უფლება
დისკრიმინაციის აკრძალვა